KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ KAPALI DEVRE KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ “CCTV” AYDINLATMA METNİ

 

1) Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır.) gereğince, kişisel verileri işlenen kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye (bundan böyle “kişisel veri sahibi” olarak anılacaktır.) dair her türlü kişisel veri işleme faaliyeti Kanun kapsamında değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda kişisel verileriniz, veri sorumlusu Öz Bereket Gıda İnşaat Otomotiv Oto Yedek Parça ve Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (bundan böyle “Öz Bereket” olarak anılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda toplanacak, saklanacak ve işlenecektir. İşbu Aydınlatma Metni, Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca hazırlanmıştır.

 

2) Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

 

 • Kapalı Devre Kamera Kayıt Sistemleri vasıtasyıla Öz Bereket Merkez, depo ve şube binaları, çevresi, şirket ortağı/hissedarı, şirket yetkilisi, müşteri, potansiyel müşteri, tedarikçi, tedarikçi çalışanı, ziyaretçi, çalışan, çalışan adayı, kiralayan, kiracı sıfatı ile şirketimizde bulunmaları halinde kişisel verileri KVKK’ ya uygun şekilde, acil durum yönetimi süreçlerinin yürütülmesi, fiziksel mekan güvenliğinin sağlanması, iş faaliyetlerinin yürütülmesi, performans değerlendirme süreçlerinin yürütülmesi ve yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi ana amaçlarıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde ve ölçülü olarak işlenebilecek, üçüncü kişilere aktarılabilecek, saklanacak veya ticari işlerimiz ilgili ticari amaçlar için kullanılabilecek ve sınıflandırılabilecektir.

 

3) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

 

Toplanan kişisel verileriniz, yukarıda belirtilen amaçlarla gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri ile yargı mercileri ve benzeri kanunen yetkili kamu/özel kurum ve kuruluşlarına, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve işbu Aydınlatma Metni’ nin (2) ve (3) maddeleri ile Şirkete ait Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak aktarılabilecektir.

 

4) Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Kişisel verileriniz Şirketimiz bina, şube, tesis ve yerleşkelerinde bulunduğunuz sürelerde, işbu Aydınlatma Metni’ nin (2) maddesinde yer verilen amaçlar kapsamında meşru menfaatimize ilişkin hukuki sebebe dayalı olarak, kapalı devre kamera kayıt sistemleri vasıtasıyla elektronik ortamda toplanmakta ve 30 gün boyunca kaydedilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’ nin (2) ve (3) maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

5) Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları:

 

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK‘nın 11. maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep

 

Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, şirketimizin www.ozbereket.com.tr web adresinde bir örneği bulunan Veri Sahibi Başvuru/Talep Formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu;

 • Şirketimizin Mahmutbey Mh. 2446 Sk. No:170 Güney Plaza K:7 İstoç/Bağcilar-İstanbul adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla “Mahmutbey Mh. 2446 Sk. No:170 Güney Plaza K:7 İstoç/Bağcilar-İstanbul” adresine gönderebilir,
 • ozbereketgida@hs03.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir,
 • Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden info@ozbereket.com.tr e-mail adresimize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Bilgilerinize sunarız.

ÖZ BEREKET GIDA İNŞAAT OTOMOTİV OTO YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.