KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN

ÇALIŞAN ADAYI AYDINLATMA BEYANI

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” (kısaca KVKK) 10. maddesi gereğince ve yasal zorunluk nedeniyle yapılmaktadır.

KVKK’da kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmakta olup Öz Bereket Gida Inşaat Otomotiv Oto Yedek Parça ve Aksesuarlari Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (veri sorumlusu), kişisel verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla hukuka uygun olarak elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirdiği her türlü kişisel veri işleme faaliyetini başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alarak gerçekleştirmektedir.

Amacımız; kişisel verilerinizin toplanma yöntemi, işlenme amaçları, hukuki sebepleri, işlenen kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği ve haklarınız konularında sizleri bilgilendirmektir.

 1. Veri Sorumlusunun ve Varsa Temsilcisinin Kimliği: 

Veri sorumlusu Öz Bereket Gida Inşaat Otomotiv Oto Yedek Parça ve Aksesuarlari Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.’dir.

 

 1. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

 

Şirket, kendisine iş başvurusu yapan gerçek kişilerden kişisel verilerini, kişiyle işe alım sürecinde mülakat amaçlı iletişim kurmak ve mülakat sırasında kişinin nitelikleri ve deneyimleri ile işe alım yapılacak açık pozisyonun uyumlu olup olmadığını tespit etmek amacıyla talep etmekte ve işlemektedir. İşbu kişisel veriler, veri sorumlusunun meşru menfaatleri kapsamında toplanmakta olup başvuru yapan kişilerin kendi rızaları ile öz geçmişlerini muhasebe ve insan kaynakları departmanına yollamaları, öz geçmişleri sosyal medya(facebook, Instagram) üzerinden göndermeleri ya da e-posta olarak göndermeleri, mülakat esnasında kendi rızaları ile sorulan soruları yanıtlamaları ya da ilan yayınlama ve aday havuzu hizmetleri veren insan kaynakları yazılım programlarının (Kariyer.net, yenibiris.com gibi) sunduğu özgeçmiş görüntüleme yöntemleri ve mobil iletişim araçları aracılığı(sms, whatsapp) ile tamamen veya kısmen otomatik ya da otomatik olmayan yollarla yazılı, sözlü, elektronik veya sair yollarla toplanabilir

.

 1. c) İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere Ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Yukarıda belirtilen amaçlar ve KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusuna iş başvurusu nedeniyle verdiğiniz kişisel verileriniz, iş başvurunuzun olumsuz sonuçlanması halinde herhangi bir şekilde aktarıma tabi tutulmayacaktır. İş başvurunuzun olumlu sonuçlanması hali ise Çalışan Aydınlatma Metninde ayrıca düzenlenmiştir.

 

 1. d) Diğer Haklarınız: 

Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK‘nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

 • Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK madde 7’de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep

 

Bu kapsamda 6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirleyeceği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır. Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için, www.ozbereket.com.tr adresinde bir örneği bulunan ilgili kişi/veri sahibi başvuru/talep formu’nu doldurup imzaladıktan sonra bu başvuru formunu;

 • Şirketimizin Mahmutbey Mh. 2446 Sk. No:170 Güney Plaza K:7 İstoç/Bağcilar-İstanbul adresi sekretaryasına kimliğinizi tespit edici belgeler ile elden teslim edebilir,
 • Noter kanalıyla “Mahmutbey Mh. 2446 Sk. No:170 Güney Plaza K:7 İstoç/Bağcilar-İstanbul” adresine gönderebilir,
 • ozbereketgida@hs03.kep.tr adresine kep adresiniz varsa güvenli elektronik imzalı olarak iletebilir,
 • Şirketimize kayıtlı e-mail adresinizden info@ozbereket.com.tr e-mail adresimize iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Saygılarımızla.

ÖZ BEREKET GIDA İNŞAAT OTOMOTİV OTO YEDEK PARÇA VE AKSESUARLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.